Harta zonei Callatis-Drumul Taberii

joi, 7 aprilie 2016

Despre Islam in presa germana


 Despre Islam in presa germana
"They that can give up essential liberty to obtain a little safety deserve neither liberty nor safety."
           Benjamin Franklin; stairwell plaque in the Statue of Liberty

Aceia care renunță la libertate pentru a obține nițică siguranță, nu merită nici libertatea nici siguranța. Benjamin Franklin, pe o plăcuță pusă pe scara din Statuii Libertății

A German's View on Islam - worth reading because this is by far the best explanation
of the Muslim terrorist situation I have ever read.
His references to past history are accurate and clear. The author of this email is Dr. Emanuel Tanya, a well-known and well-respected psychiatrist--a man,whose family was German aristocracy prior to World War II, and owned a number of large industries and estates.

Merită să citiți această opinie a unui german asupra islamului, pentru că este de departe cea mai bună explicație pe care am citit-o, asupra situației terorismului islamic. Referințele la trecutul istoric sânt precise și corecte. Autorul acestui e-mail este dr. Emanuel Tanya, psihiatru foarte cunoscut și apreciat, un bărbat a cărui familie aparținea înainte de al II-lea război mondial, nobilimii germane și care deținea un mare număr de proprietăți funciare și industrii.

When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism.Very few people were true Nazis,' he said, 'but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had
lost control, and the end of our world had come. My family lost everything.
I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.'

Când a fost întrebat câți Germani au fost cu adevărat fasciști, răspunsul său ne-ar putea orienta atitudinea față de fanatism. Foarte puțini au fost adevărați naziști- a răspuns, dar foarte mulți s-au bucurat de revenirea la mândria națională germană și și mai mulți erau prea ocupați ca să le pese. Am fost  unul dintre cei care i-au considerat pe naziști o bandă de nebuni. Așa încât, majoritatea a stat pe loc și a lăsat lucrurile să se întâmple. Apoi, înainte ca să ne dăm seama, ne-au stăpânit, noi am pierdut controlul și a venit sfârșitul lumii noastre. Familia mea a pierdut totul. Eu am sfârșit într-un lagăr de concentrare, iar aliații mi-au  distrus fabricile.

We are told again and again by 'experts' and 'talking heads' that Islam is the religion of peace and that the vast majority of Muslims just want to live in peace.
Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant.
It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow
diminish the specter of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.
The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It is the fanatics
who march. It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide.
It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout
Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave.
It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honor-kill. It is the fanatics
who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread
the stoning and hanging of rape victims and
homosexuals. It is the fanatics
who teach their young to kill and to become suicide bombers.

Ni se spune mereu și mereu, de către "experți" și "capete limpezi" (cei care decid ce și cum se comunică publicului) că islamul este o religie a păcii și că vasta majoritate a musulmanilor vrea doar să trăiască în pace. Deși această incalificabilă aserțiune s-ar putea să fie adevărată, este total nerelevantă pentru noi. Este doar praf în ochi, menit să ne liniștească și să diminueze cumva, amploarea spectrului fanatismului cuprinzând globul, în numele islamului. Adevărul este că în acest moment istoric, fanaticii conduc lumea islamică. Că fanaticii mărșăluiesc. Fanaticii sânt cei care duc cele 50 de războaie în desfășurare azi, pe glob. Fanaticii sânt cei care măcelăresc sistematic creștinii sau grupurile tribale din toată Africa și preiau treptat întregul continent înghițit de valul islamic. Fanaticii musulmani sânt cei care aruncă bombe, decapitează, asasinează sau ucid pentru onoare. Fanaticii ocupă moschee după moschee. Fanaticii musulmani sânt cei care răspândesc omorârea cu pietre și spânzurarea, violarea victimelor și a homosexualilor. Fanaticii musulmani sânt cei care-și învață copii să ucidă și să devină sinucigați-bombă.


The hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the 'silent majority,'
is cowed and extraneous. Communist Russia was comprised of Russians who
just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible
for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant.
China's huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed

to kill a staggering 70 million people.
The average Japanese individual, prior to World War II, was not a warmongering sadist.
Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing
that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians, most killed by sword,
shovel, and bayonet.
And who can forget Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that
the majority of Rwandans were 'peace loving'?

Cel mai dur și greu  cuantificabil fapt este că majoritatea pacifistă, majoritatea
"tăcută  " este lașă și stranie. Rusia comunistă era alcătuită din ruși care voiau doar să trăiască în pace, totuși comuniștii ruși au ucis peste 20.000.000 de oameni. Majoritatea pașnică a fost irelevantă.La fel de pașnică era și uriașa populație chineză, dar comuniștii chinezi au ucis înfricoșătoarea cifră de 70.000.000 de oameni.
Japonezul obișnuit, de dinaintea războiului mondial, nu era un sadic războinic. Totuși, Japonia a ucis și măcelărit de-a lungul Asiei de Sud-Est într-o orgie criminală sistematică, 12.000.000 de chinezi civili, majoritatea uciși cu sabia, baioneta și lopata.
Și cine poate uita Rwanda, care a sfârșit într-un măcel sângeros? Ar putea spune cineva că majoritatea rwandezilor nu erau iubitori de pace?

History lessons are often incredibly simple and blunt. Yet for all our powers of reason,
we often miss the most basic and uncomplicated of points: peace-loving Muslims have
been made irrelevant by their silence. Peace-loving Muslims will become our enemy
if they don't speak up, because like my friend from Germany, they will awaken one day
and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.
Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis,
Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the
peaceful majority did not speak up until it was too late.
Islamic prayers have now been introduced into Toronto and other public schools in Ontario,
and, yes, in Ottawa too while the Lord's Prayer was
removed (due to being so o ffensive?!
To whom? Not to the vast majority of Canadians!).

Lecțiile istoriei sânt incredibil de simple și clare.Totuși, în ciuda puterii noastre raționale, ne scapă adesea, tocmai esența fundamentală și imaginea cea mai puțin complicată: majoritatea musulmană iubitoare de pace a fost irelevantă prin tăcerea sa. Iubitorii de pace musulmani vor deveni dușmanii noștri, dacă nu se vor ridica să  vorbească, pentru că, aidoma prietenilor mei germani, se vor trezi într-o zi și vor vedea că fanaticii au devenit stăpânii lor  și sfârșitul lumii lor va începe.Iubitorii păcii Germani , Japonezi, Chinezi,ruși, Rwandezi, Serbi, Afgani, Irakieni, Palestinieni, Somalezi, Nigerieni, Algerieni și mulți alții vor muri pentru că majoritatea pașnică nu a vorbit înpotrivă până nu a fost prea târziu.
Credincioși islamici au fost deja introduși în școlile publice din Toronto, Ontario și da, chiar în  Ottawa, în timp ce creștinismul a fost scos (din cauză că este o ofensă?! Pentru cine ? În nici un caz față de marea majoritate a Canadienilor!)                                                                                                                                       The Islamic way is only peaceful until the fanatics move in.
In Australia, and indeed in many countries around the world, many of the most commonly
consumed food items have the halal emblem on them. Just look at the back of some
of the most popular chocolate bars, and at other food products in your local supermarket.
Foods on aircraft have the halal emblem, just to appease the privileged minority who are
now rapidly expanding throughout the world.

Calea islamică este pașnică doar până în momentul în care intervin  fanaticii. În Australia și într-adevăr în multe țări din lume, multe dintre alimentele cele mai banale au eticheta halal pe ele. Uitați-vă doar pe spatele unora dintre cele mai populare batoane de ciocolată și la alte alimente din piața voastră. Mâncarea din avioane are emblema halal pe ea, doar ca să mulțumească minoritatea privilegiată care se extinde rapid, acum, în lume.

In the U.K, the Muslim communities refuse to integrate and there are now dozens of
"no-go" zones within major cities across the country that the police force dare not
intrude
u pon. Sharia law prevails there, because the Muslim community in those areas
refuses to acknowledge British law.
As for we who watch it all unfold, we must pay attention to the only group that counts --
the fanatics who threaten our way of life.
Anyone who doubts the seriousness of this issue and just deletes this email without
sending it on, is contributing to the passiveness that allows the problems to expand.
So, I beg you, extend yourself a bit and send this on and on and on in the hope
that thousands, world-wide, read this, think about it, and send it on -

 
before it's too late . . .. because we remained silent.

 În Anglia, comunitățile musulmane refuză să se integreze  și acum există zeci de zone "nu-intrați" în cele mai mari orașe din Regatul Unit, în care forțele poliției nu îndrăznesc să intre. Acolo funcționează saharia=legea islamică, fiindcă comunitățile musulmane care le ocupă refuză să recunoască legile engleze.
În ceea ce ne privește pe noi, cei ce privim pasivi această desfășurare fără precedent, trebuie să fin foarte atenți la singurul grup care contează: fanaticii care amenință viața noastră.
Oricine se îndoiește de gravitatea problemei și șterge acest e/mail fără să/l trimită mai departe, contribuie la pasivitatea care permite acestei probleme să se extindă.
Așa încât, vă implor să vegheați și să răspândiți această avertizare, tot mai departe, în speranța că mii din lumea întreagă citind, se vor gândi și vor lua atitudine până nu e prea târziu...fiindcă am rămas tăcuți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu